Školská jedáleň, Gymnázium, M.R. Štefánika 16, N. Zámky.

 

Prihlásenie sa na stravu:  vyplnený zápisný lístok – odovzdať vedúcej ŠJ.

Môžete si ho stiahnuť aj  na internetovej  stránke GYMNÁZIA Nové Zámky.

 

Spôsob úhrady stravného:  uhrádza sa dvojmesačnou splátkou (na základe

dohody možnosť platby aj v iných intervaloch)  poštovou poukážkou, trvalým
príkazom, IB
do 15. dňa v mesiaci, v ktorom bola platba určená

 na číslo účtu:

                SK37 8180 0000 0070 0031 2196    BIC: SPSRSKBA

  

Denný poplatok za obed je: Žiaci I. stupeň (príma - kvarta)   1,01€ + 0,15€ réžia

                                 Žiaci II. stupeň (kvinta - oktáva

                                                                      1. – 4. roč.)       1,12€ + 0,15€ réžia

 

Pri platbe IB uvádzajte VS a údaje z kolónky SPRÁVA PRE ADRESÁTA

z poštovej poukážky.

 

Odhlásenie sa zo stravy:  odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné:

najneskôr do 8,00 hod.

Stravu je potrebné odhlásiť pri chorobe, odchode zo školy, školských výletoch
a rôznych aktivitách. Strava odhlásená automaticky
je len v prípade,  ak sa
v školskej jedálni nevarí!
   Hromadné vyhlasovanie je nutné nahlásiť aspoň
3 dni vopred.

Koncom kalendárneho roka a školského roka je vyhlasovanie sa zo stravy
obmedzené len do určeného dátumu. Dátum bude včas uvedený v jedálni.

Ak sa stravník odhlasuje v priebehu školského roka zo stravovania, tiež je
potrebné písomné odhlásenie!

 

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Telefónny kontakt:   035/ 6400 060 (cez ústredňu, stačí nahlásiť údaje o odhlá-

                                                                   sení obeda)

                                         035/ 6406 801 školská jedáleň

                                         0948 330 511  školská jedáleň (aj prostredníctvom SMS)

Pozn.: Odhlásiť sa je možné prihlásenému užívateľovi prostredníctvom webovej

stránky školy (gymnz.edupage.org) alebo mobilnej aplikácie EduPage (doména

gymnz).

 

Výdaj obedov:     PONDELOK – ŠTVRTOK    od 12.15 hod. - do 14.45 hod.

                                  PIATOK                                od 12.00 hod. - do 14.00 hod.

 

Stravník je povinný nosiť na obed čipovú kartu a pri odbere obeda ju použiť!

Inak mu obed nebude vydaný.

Obedy sa do obedára nevydávajú. Výnimkou je prvý deň choroby, ak sa

stravník nestihol včas odhlásiť. Obedár je nutné priniesť.  

Svoje otázky a pripomienky môžete zasielať aj na e-mail školskej jedálne Gymnázia

Nové Zámky:  gymnz.jed@gmail.com                       

 

                                                                                                             

                                                                                                                 Klaudia Šulganová

V Nových Zámkoch dňa: 27.8.2018                                           vedúca ŠJ